Wat een thriving organisatie je kan opleveren

Het continu in transitie zijn is de nieuwe standaard geworden, stilstaan is achteruit hollen. Veel leiders worstelen met het vinden van een antwoord op de vraag hoe ze de resultaten een nieuwe en duurzame impuls kunnen geven. Wat is er nodig om een andere diepere focus aan te brengen, aanpassingsvermogen te verhogen en transities te laten slagen? Hoe zorg je dat je organisatie weer gaat floreren, gaat thriven? En hoe verhoog je dan de thrivability in een organisatie?

Mensen thriven als ze groeien, voortuitgang boeken, bijdragen aan een betekenisvolle ambitie en zich energiek voelen. Het gevolg hiervan binnen organisaties is: meer focus, hogere productiviteit, vitaliteit en exploratief gedrag van medewerkers. En we voelen intuïtief aan dat dit leidt tot betere resultaten, meer wendbaarheid, grotere aantrekkingskracht, verbinding en bezieling. Dit begint met leiderschap, een visie hebben op wat er in onze wereld nodig is en hoe je organisatie daar aan bijdraagt. Om vervolgens een organisatie in beweging te krijgen, te ontwikkelen om dit te realiseren. En dat draait om mensen! Hoe zorg je ervoor dat je in je organisatie het werkelijke potentieel van je mensen inzet en dat iedereen opbloeit? Hoe zorg je ervoor dat je mensen, ondanks angst en onzekerheid om buiten hun eigen comfort-zone te opereren, eigenaarschap nemen voor het continu verbeteren en vernieuwen?

 

“If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.”

John Quincy Adams

 

Na het industriële tijdperk probeerden bedrijven hun medewerkers op verschillende manieren te motiveren, maar vooral door productiviteit te managen via opgelegde doelstellingen en een extrinsiek gedreven beloningsbeleid. Dit resulteerde echter in een vorm van georganiseerde onverantwoordelijkheid. Als gevolg van mindere resultaten was de volgende stap het introduceren van nog meer controle en sturingsmiddelen om er voor te zorgen dat medewerkers deden wat van hen verwacht werd. Bedrijven introduceren allerlei effectiviteitsprogramma’s en nieuwe manieren van werken om verantwoord gedrag te vergroten. Vaak gebaseerd op het implementeren van dominante logica en foutloze uitvoering.

Op de een of andere manier zijn organisaties vergeten dat, of weten ze niet meer hoe ze moeten inspelen op het feit dat, mensen graag verantwoordelijkheid willen nemen, dat ze graag willen bijdragen aan iets dat betekenisvol voor hen is en dat ze gepassioneerd zijn nieuwe wegen te ontdekken. De hoeksteen van deze overtuiging is dat mensen prima kunnen inschatten wanneer ze wel of niet thriven. En dat ze op basis van deze inschatting de juiste acties nemen om hun eigen ontwikkeling en welzijn te voeden, en zodoende blijvend presteren. Kortom, mensen zijn tot zelfregulering in staat, gebaseerd op wat ze ervaren en voelen. Helaas zijn er nog veel organisaties waar mensen vooral bezig zijn met wat ze moeten doen, in plaats van te doen wat nodig is op basis van zelfregulering en persoonlijk leiderschap. En ook lijkt er weinig ruimte voor het uit uiten en bespreken van emotie en gevoel.

Wanneer mensen samen thriven, dan voelen ze vooruitgang en momentum. Dit wordt gekenmerkt door inzicht in ontwikkeling en een dieper besef van vitaliteit en werkvervulling. Als een organisatie diep leren, een toenemende energie en een krachtige wil om te handelen ervaart, dan zal het die organisatie de impactvolle manifestatie, wendbaarheid, aantrekkelijkheid en vitaliteit geven die nodig is om duurzaam te blijven presteren. Wij willen dit weer terug brengen in organisaties door de mens opnieuw centraal te stellen en menselijkheid terug te brengen in de manier van werken en organiseren.

Onze visie op organiseren en organisatieontwikkeling

Graag gaan we wat dieper in op onze toekomstvisie op organiseren en onze kijk op organisatie ontwikkeling. In de afgelopen jaren hebben we een integrale methodiek ontwikkeld om mens en organisatie duurzaam te laten thriven. De hefbomen van de aanpak zijn niet zozeer vernieuwend, we benadrukken vooral de omgedraaide volgorde der dingen en de sterke onderlinge samenhang. Deze manier van organisatie ontwikkeling heeft een positieve invloed op de energie, ontwikkeling en eigenaarschap van je medewerkers en daarmee op de effectiviteit en wendbaarheid van je hele organisatie. Door te werken vanuit ‘wat er is’, op zoek te gaan naar de intrinsieke motivatie, de kwaliteiten van mensen en het op basis hiervan gericht activeren van een nieuwe manier van (samen)werken en deze te verbinden aan een waardevolle ambitie, zet je het vliegwiel van ontwikkeling aan en breng je een niet te stoppen beweging op gang. Wij maken daarbij een duidelijk verschil tussen implementatie en activatie. Beiden zijn nodig en moeten elkaar versterken om het effect te optimaliseren. Onderstaande tabel geeft aan wat wij als belangrijkste verschillen zien.

 

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de sterke relatie tussen de innerlijke staat van mensen en hun prestaties. Mensen die het goed hebben op het werk en het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn, zijn creatiever, productiever, meer betrokken en veerkrachtig. Het vermogen om betekenisvol te ontmoeten, van mens tot mens, is cruciaal om de innerlijke staat expliciet te maken. Ontmoetingen die je raken; Waar er iets onverklaarbaars met je gebeurt; Die zin voor je hebben, voorbij het ego of positie. Het soort ontmoetingen die lucht geven, nieuwe inzichten opleveren, verbinden en inspireren. In deze ontmoetingen bespreek je je innerlijke staat waardoor je je weer mens voelt, begrijpt wie je bent, wat je kan en wat je te doen hebt om het verschil te maken in je organisatie. En omdat mensen prima in staat zijn tot zelfregulering komen ze dan weer intrinsiek in beweging. Het expliciet maken van deze innerlijke staat is daarmee een zeer belangrijke voorwaarde om vastgelopen  organisaties weer vlot te trekken. Dit innerlijke proces van voortdurend kalibreren van onze innerlijke staat in een snel veranderende omgeving, is wat ons betreft de kritische competentie om samen te blijven thriven. Als mensen buitengesloten worden, of dit gevoel hebben, ervaren ze namelijk letterlijk pijn. En omdat veel mensen hiervan de schuld bij de organisatie neerleggen, is het van essentieel belang om hen te helpen weer eigenaar te worden van hun eigen verhaal. Onderstaande afbeelding geeft de vijf stappen weer die je rechtsom volgt om weer een thriving organisatie te worden.

 1. Maak de ambitie persoonlijk (heel persoonlijk)
 2. Leiderschap vanuit positief zelfbewustzijn
 3. Zet je in om anderen succesvol te maken
 4. Activeer resultaatgericht ontdekken in plaats van doelgericht leveren
 5. Klik vast wat werkt en motiveert en skip wat niet werkt en demotiveert

 

 

 

De vijf stappen naar een thriving organisatie

1. Maak de ambitie persoonlijk (heel persoonlijk)

Om tot intrinsiek gedragen ontwikkeling te komen is het samen formuleren en doorleven van een waardevolle ambitie cruciaal. Verbonden zijn met elkaar en met iets dat groter is dan onszelf stimuleert namelijk een diep en creatief zingevingsproces. Je ziet een organisatie dan bijna vanzelf de ontwikkeling doormaken om het aanwezige potentieel volledig in te zetten. Je krijgt als individu namelijk het gevoel dat je bijdrage belangrijk is en gewaardeerd wordt. Energie, trots en bezieling worden haast tastbaar als je over de organisatie praat. Met interactieve, verbeeldende en belevingsgerichte ambitie sessies werk je toe naar een diep gevoelde waardevolle ambitie voor de organisatie. Deze ambitie creëert een mate van urgentie en bezieling in de organisatie.

Bezieling – Tot in je haarvaten ervaren dat het klopt wat de organisatie doet. Kippenvel omdat je je kan verbinden aan iets dat groter is dan jezelf. Dat je merkt dat de organisatie haar echte potentieel aan het ontsluiten is. Dat ze een bijdrage levert die jij belangrijk vindt. Dat er energie en trots ontstaat als je het over jouw organisatie hebt.

2. Leiderschap vanuit positief zelfbewustzijn

Leiderschap ontstaat als men vanuit persoonlijke kracht kan en wil bijdragen aan de organisatieambitie. Veel mensen moeten zich echter weer herinneren waar ze goed in zijn, waar ze voor op willen staan en waar ze energie van krijgen. Dit zelfbewustzijn leidt tot zelfvertrouwen en dit is weer de sleutel tot het nemen van eigenaarschap. Mensen de tijd geven om hun intrinsieke overtuigingen, drive en unieke talenten inzichtelijk te krijgen is daarom cruciaal. Het is veelal een voorwaarde om vanuit overtuiging op te staan en eigenaarschap te nemen om mee te bouwen. Daarnaast zorgt het ervoor dat mensen en daarmee de organisatie in een ontwikkel-stand blijft. Wij noemen dit leiderschap.

Eigenaarschap – Continu het beste uit jezelf en de organisatie willen halen. De beweging kunnen maken van frustratie naar drive, van geleefd worden naar zelf aan het stuur. En zo je werkelijke potentieel benutten en zien dat ook je collega’s met glimmende ogen opstaan voor wat er werkelijk toe doet. Van betrokken naar bevlogen. Wij noemen dit ook wel persoonlijk leiderschap.

3. Zet je in om anderen succesvol te maken

Betere en integrale samenwerking levert synergie voordelen op en leidt tot meer creativiteit en een hogere productiviteit. Helaas verhinderen oude patronen, soms ook wel de onderstroom genoemd, een goede manier van samenwerken die cruciaal is om de organisatie een stap verder te brengen. Door in een team bewust stil te staan bij de onderlinge samenwerking en het team nieuwe omgangsvormen aan te leren ga je de ontwikkeling enorm versnellen. Je versterkt de onderlinge relaties, -communicatie en daarmee de samenwerking. Het belangrijkste hierin is het omarmen en inzetten van de diversiteit binnen het team en het verlangen om te doen wat nodig is om anderen succesvol te maken. Daarnaast kan je verdiepen op teamdynamiek, feedback processen, energiemanagement, effectief vergaderen en oplossingsgericht communiceren.

Synergie – Samen ergens in geloven en er met je unieke vermogens aan bij willen dragen, zeker wetende dat de anderen er ook vol voor gaan. Een positieve toekomstgerichte manier van samenwerken die leven in de brouwerij brengt. Waarbij positieve energie en veiligheid het uitgangspunt vormen om vanuit eigen kracht optimaal bij te dragen.

4. Activeer resultaatgericht ontdekken in plaats van doelgericht leveren

Een nieuwe ambitie vraagt ook vaak om een nieuwe werkwijze. Een andere manier van verkopen, de ontwikkeling naar zelforganisatie of het implementeren van agile werken, vragen allemaal een verandering in werkwijze om de daadkracht van het team en daarmee de organisatie te verhogen. Op basis van persoonlijke kracht beter samenwerken is namelijk niet voldoende. Je zal ook met elkaar moeten investeren in een nieuwe werkwijze met nieuwe routines. Routines die zorgen dat de daadkracht, creativiteit, het vermogen om te leren en de resultaatgerichtheid toeneemt. Want zaken hetzelfde blijven doen en een andere uitkomst verwachten is, om met Einsteins woorden te spreken, waanzin.

Daadkracht – Wetende dat het geheim van duurzame resultaten zit in het borgen dat iedereen op basis van de gezamenlijke ambitie, vanuit persoonlijke kracht de juiste activiteiten onderneemt, om keer op keer goede resultaten neer te zetten. Een werkwijze die ruimte laat voor leren en resultaatgericht ontdekken, waarvan iedereen de (potentiële) meerwaarde herkent.

5. Klik vast wat werkt en motiveert en skip wat niet werkt en demotiveert

Om in de steeds sneller veranderende en verbonden wereld succesvol te kunnen bewegen, is een andere manier van organiseren vaak essentieel. Durf je in alle eerlijkheid te kijken of de manier waarop je je organisatie hebt ingericht in lijn is met je ambitie en past bij wat je mensen nodig hebben om optimaal te presteren. Ben je in staat de regeldruk terug te brengen en nieuwe principes van organiseren toe te passen. En lukt het je ook de exploitatie en exploratie gelijktijdig in te bedden in je organisatie. Hiermee borg je namelijk congruentie in de organisatie.

Congruentie – Een organisatie inrichting die logischerwijs uit de manier van (samen)werken volgt. Een inrichting die integraliteit en klantgerichtheid stimuleert, uitgaat van een duale strategie en van empowerment en daarmee de wendbaarheid verhoogt. Waarbij er regelmatig besproken wordt of de manier waarop we ons organiseren nog klopt wat we willen bereiken.

De komende 5 hoofdstukken zoomen we verder in op deze 5 stappen en geven we praktische handvatten om ermee aan de slag te gaan.

Delen:

2 Comments

 • GJ

  Dank je wel, Erik voor een inspirerende bijdrage aan vakvernieuwing op basis van een set van heldere overtuigingen!

 • Tom Keijzer

  Music to my ears but as you say many aren’t listening.
  Cruyff zou zeggen “DIT IS LOGISCH” en ik voel mij vaak als Van Gaal “ben ik nou zou slim of zijn jullie zo dom?”
  De mens centraal hoe moeilijk kan het zijn? Iedereen weet dat het werkt, ook de mensen in positie maar die zijn nu juist het moeilijkst in beweging te krijgen.
  Waar kan ik trouwens solliciteren :-)? Want ik zou hier de hele dag mee bezig willen zijn.
  Wantrouwen vs Vertrouwen, Regelzucht vs Ruimte, Doelmatigheid vs Tijd, Efficiency vs Aandacht, Kosten & Baten vs Kwaliteit, Kille Rationaliteit vs Emotie, Complexiteit vs Eenvoud, Bureaucratisch vs Menselijk, Mechanistisch vs Organisch, Hard vs Zacht., Rendement vs Rendemens, Systeem vs Mens.
  (Deze reactie werd mede geïnspireerd door Jan Rotmans)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *